Yrkeshögskolal

Specialistundersköterska

Med inriktning:

  • Anestesi, operation, intensivvård
  • Demens
  • Psykisk ohälsa
  • Palliativ vård
  • Stödpedagog
  • Multisjuka äldre

Specialistundersköterska anestesi, operation, intensivvård, 200 yh poäng

Som specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård arbetar du med avancerad sjukvård inom den perioperativa processen och/eller intensivvård på sjukhus. Du ger omsorg och omvårdnad till patienten samt stödjer och handleder patienten och närstående i den personcentrerade vården. Utbildningen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom yrket och vill arbeta med personcentrerad vård. Du tycker att etik och värdegrund är viktigt och att det styr arbetet. Utbildningsplats: Frans Schartaus Handelsinstitut, Stockholms stad.

Kursplan

Start augusti 2024, sista ansökningsdag 2 maj 2024

Specialistundersköterska demens, 200 yh poäng

Vill du vara den som gör skillnad i vård o omsorg för personer med demenssjukdom? Att arbeta med personer med kognitiva svårigheter kräver stor kunskap och förståelse. Du kommer att fördjupa dig i olika demenssjukdomar och på vilket sätt du kan bidra till ett ökat välbefinnande och ökad delaktighet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: Consensum Yrkeshögskola, Stockholm

Kursplan

Start januari 2024, sista ansökningsdag 15 november 2023

Specialistundersköterska psykisk ohälsa, 200 yh poäng

I denna utbildning utgår vi från att återhämtning från svåra psykiska problem är möjlig och att du som personal kan bidra till att stödja denna process. Du lär dig mer om olika former av psykisk ohälsa, de kognitiva funktionsvarianter som ibland kan vara en följd av denna och metoder för rehabilitering och samtalsstöd. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsanordnare Consensum yrkeshögskola

Kursplan

Start januari 2024, sista ansökningsdag 15 november 2023

Specialistundersköterska palliativ vård, 200 yh poäng

Den palliativa vårdens värdegrund bygger på närhet, helhet, kunskap och empati. I utbildningen kommer du att exempelvis fördjupa dig i de fyra hörnstenarna med symtomkontroll, teamarbete, kommunikation samt stöd till närstående. Efter utbildningen har du kompetenser för att kunna agera som resursperson till den sjuke, närstående, studerande och kollegor samt kompetenser för att kunna medverka i olika projekt i verksamheten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsanordnare Consensum yrkeshögskola

Kursplan

Start augusti 2024, ansökan är öppen 1 februari-1 maj 2024

Stödpedagog, 200 yh poäng

Drivs du av att hjälpa andra människor att utvecklas och växa? Brinner du för metodarbete och pedagogiska verktyg där du kan stötta personer med funktionsvariationer att få ökad självständighet, delaktighet, inflytande och självbestämmande i sin livssituation? Vill du vägleda och handleda kollegor i det pedagogiska metodarbetet? Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som stödpedagog. Utbildningsanordnare: Consensum Yrkeshögskola

Kursplan

Start januari 2024, sista ansökningsdag 10 oktober 2023

Multisjuka äldre, 200 yh poäng

Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och allt fler vårdas i hemmet. Det ställer höga krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor. Specialistundersköterska inom äldrevård, är en yrkesroll som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom geriatrik. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningsplats: KUI, Yrkeshögskola, Stockholms stad.

Kursplan

Nästa ansökningsperiod öppnar i februari 2024

Karriär inom vård och omsorg

Som specialistutbildad undersköterska är du mycket attraktiv för arbetsgivare. Med dina spetskunskaper ökar dina möjligheter till karriär och löneutveckling inom vård- och omsorg branschen.

?>

Specialistutbildningar med fokus på hälsovetenskap

VO-College Stockholm erbjuder specialistutbildningar för undersköterskor på yrkeshögskolenivå. Dessa utbildningar ger utvecklingsmöjligheter i yrkesrollen och karriärvägar för dig som är yrkesverksam undersköterska inom vård och omsorg.

God arbetsmarknad
När Stockholms befolkning växer, fler flyttar hit, fler föds och befolkningen blir allt äldre ökar behovet av välutbildade medarbetare i vård och omsorg – samtidigt som pensionsavgångarna i länet är stora. Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens och med ett utvecklat lösningsorienterat synsätt.

Vetenskap och arbetsliv hand i hand
Det som gör utbildningarna inom VO-College Stockholm unika är det nära samarbetet mellan utbildning, arbetsgivare och forskning. När olika perspektiv från de samverkande parterna möts får utbildningsanordnarna lättare att hålla sig uppdaterade på modern forskning, ny teknik och metodutveckling. Arbetsgivarnas behov och önskemål, demografiska förändringar och nya forskningsrön kan få direkt genomslag i utbildningen.

Utbildningarna inom VO-College Stockholm utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Samma värden är viktiga för allt arbete inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningarna.